top of page
Socialrätt

Vi har lång erfarenhet av socialrättsfrågor av olika slag. Vi tar också uppdrag som särskild företrädare för barn. 

LVU

Om ett barn eller ungdom lever i en destruktiv miljö kan denne i vissa fall omhändertas med stöd av LVU. Vid de tillfällena har både barnet och föräldrarna rätt att företrädas av ett offentligt biträde.

LRV

Om någon döms för ett brott men anses vara psykiskt sjuk kan denne dömas till rättspsykiatrisk tvångsvård i öppen eller sluten form. Beslutet måste omprövas var sjätte månad och den intagna har vid de fallen rätt till ett offentligt biträde.

LVM

Förvaltningsrätten kan besluta att tvångsomhänderta en missbrukare och ge denne vård. I sådana fall har missbrukaren rätt till ett offentligt biträde som tillvara tar hans eller hennes intressen.

LPT

Om det anses att en patient lider av en svår psykisk störning kan förvaltningsrätten besluta att den psykiatriska vården ska vara sluten (om patienten motsätter sig vården), eller öppen med vissa villkor. Vid sådana tillfällen biträds patienten av ett ombud. Beslutet omprövas var sjätte månad, även då biträds patienten av ett ombud.

bottom of page